Voľby do samosprávy 2018


Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráva obce Borová

Voľby do orgánov samospráva obce Borová sa konali dňa 10.11.2018, s týmito výsledkami :

Počet volebných obvodov ...............................................................1
Počet volebných okrskov ...............................................................1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov.....................................365
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky...............................282
Počet odovzdaných obálok..............................................................282
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva.............................................................275
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť.................................................5
Počet zvolených poslancov................................................................5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby starostu obce...........................................................................278


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na funkciu starostu obce :
Vlastimil Bartošovič...........................................................................72 hlasov
Ing. Blanka Matovičová ...................................................................206 hlasov


Za starostu obce bola zvolená Ing.Blanka Matovičová , nezávislá kandidátka,
počtom platných hlasov 206

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov títo kandidáti :

1. Rudolf Kuracina, nezávislý kandidát ................................178 hlasov
2. Monika Domonkošová, nezávislá kandidátka................... 175 hlasov
3. Roman Matula, nezávislý kandidát.....................................150 hlasov
4. Ing.Žaneta Klottonová, nezávislá kandidátka.................... 140 hlasov
5. Magdaléna Hájičková, Smer-sociálna demokracia............ 117 hlasov


Členovia miestnej volebnej komisie : predseda Jana Matulová,
členovia : Silvia Lovíšková, Jana Páleníková Kuracinová, Monika Bartošovičová, Daniela Danihelová
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie : Eva Široká


Oznámenie o podaných kandidátnych listinách Informácia

Informácie pre voliča pre voľby do orgánov obce. Informácia

Informácie pre nezávislých kandidátov Informácia

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Informácia

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám Informácia

Zapisovateľkou okrskovej - miestnej komisie v Borovej je:
Eva Široká, e-mail: eva.siroka@borova.sk, tel.č.: 033/55 49 227.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej - miestnej volebnej komisie: e-mail: obec@borova.sk

Adresa na doručovanie kandidátnych listín:
Obec Borová
Obecný úrad Borová
Borová 56
919 61 Borová

Obecné zastupiteľstvo určilo uznesením č. 23/2018 zo dňa 25.6.2018, v súlade s §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borová v počte 5, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.

Obecné zastupiteľstvo určilo uznesením č. 23/2018 zo dňa 25.6.2018, v súlade s §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Borová na plný úväzok.

Ku dňu vyhlásenia volieb má Obec Borová 452 obyvateľov.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018. Oznámenie