Ako vybaviť na obecnom úrade

Dane a poplatky

Daň za psa

Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Predmetom dane za psa nie je:
– pes chovaný na vedecké účely a na výskumné účely
– pes umiestnený v útulku zvierat
– pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Sadzba dane
– 5 Eur za jedného psa a kalendárny rok

Daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– na účet správcu dane (č. SK00 0000 0000 0000 0000)
– poštovou poukážkou
– v hotovosti v pokladni obecného úradu podľa úradných hodín

Vybavuje:
Eva Široká
email: obec@borova.sk
tel: +421 33 55 49 227

Tlačivá na stiahnutie :