Ako vybaviť na obecnom úrade

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

Obec vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce.

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje rozhodnutím.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo zdedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Splatnosť dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– na účet správcu dane (č. SK00 0000 0000 0000 0000)
– poštovou poukážkou
– v hotovosti v pokladni obecného úradu podľa úradných hodín

Vybavuje:
Eva Široká
email: obec@borova.sk
tel: +421 33 55 49 227

Tlačivá na stiahnutie :