sunshine
dennyporiadok

Denný poriadok MŠ:

7.00 Otvorenie MŠ
Schádzanie detí
Hry a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
8.45 Desiata ( stolovanie )
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
Vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku (pohybové aktivity, vychádzky, edukačné aktivity)
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
11.45 Obed ( stolovanie )
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, príprava na odpočinok)
Odpočinok
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
14.45 Olovrant ( stolovanie )
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
Hry a činnosti podľa výberu detí
Odchod detí domov
16.00 Koniec prevádzky MŠ

Pri striedaní denných činností rešpektujeme:

  • pravidelnosť poskytnúť podmienky a priestor na spontánnu hru, vzdelávaciu aktivitu, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď.), prirodzene, v súčasnej dobe je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy budú v presne stanovenom čase ako aj s presným časovým vymedzením.

  • dôslednosť umožniť dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením podmienok na neskorší čas, dokončiť výchovno-vzdelávaciu činnosť, viesť deti dôsledne avšak citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii.

  • optimálny biorytmus umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu a odpočinku.

  • bezstresové prostredie nenáhliť sa v realizácii hier a iných výchovno-vzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede – používať primeranú hlasovú intenzitu bez zvyšovania hlasu, s optimálnou hlasovou moduláciou, primeranými neverbálnymi prejavmi.