sunshine
photo

Charakteristika Materskej školy:

Materská škola v Borovej je jednotriedna MŠ. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom, s výchovným jazykom slovenským, vo veku od 2,5 roka do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zriaďovateľom materskej školy je Obecný úrad v Borovej.
V školskom roku 2016/2017 je zapísaných 22 detí.

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

Zameranie materskej školy:

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, má naša MŠ vypracovaný Školský vzdelávací program pod názvom „ZDRAVÉ DIEŤA V LONE PRÍRODY“. Program je na elementárnej úrovni zameraný na ekológiu a zdravý životný štýl. Vzhľadom k tomu, že naša obec, teda aj materská škola sa nachádza v lone prekrásnej prírody Malých Karpát, deti vyrastajú obklopené prírodou, či už sú to blízke lesy Malých Karpát, nespočetné množstvo okrasných i ovocných stromov, záhrady s ovocím a zeleninou, polia s obilím a hospodárskymi rastlinami. Deti sú v neustálom kontakte s prírodou, kde majú dostatok podnetov a príležitostí na jej objavovanie a spoznávanie.

Naše zameranie smerom na dieťa je preto sústredené na:
  • oboznamovanie sa na elementárnej úrovni s podstatou ekologických zákonitostí

  • rozvíjanie enviromentálneho cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia

  • napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi

  • získavanie vedomostí, zručností, návykov a postojov v rámci environmentálnej výchovy

  • rozširovanie elementárnych poznatkov o zdravom životnom štýle, rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, vrátane využitia zdravej výživy, ochrany svojho zdravia a zdravia iných

  • zapájanie sa do pohybových aktivít podporujúcich zdravý životný štýl