... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zápisnica 30.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 28.11.2022

Čítajte viac »


Pozvánka 30.11.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2022 obce Borová

Čítajte viac »


Pozvánka 23.11.2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 28.11.2022

Čítajte viac »


Rozpočet obce 09.11.2022

Návrh rozpočtu príjmov a vydajov obce Borová na roky 2023 - 2025

Čítajte viac »


Výsledky volieb 2.11.2022

Prečítajte si informáciu o výsledku volieb obce Borová.

Čítajte viac »


Článok 27.10.2022

Článok Všetkých svätých

Čítajte viac »


Oznámenie 24.10.2022

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BOR-33/2022 o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks jedľa - rastúca na pozemku registra "C" parc. 238/1 v katastrálnom území Borová z dôvodu "Prestárla jedľa zasadená pred rokom 1960, vysoká, mohutná, život ohrozujúca, ohrozujúca nehnuteľnosť č.26 a susednú nehnuteľnosť č. 26.".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Borová.


Zápisnica 14.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 5.10.2022

Čítajte viac »


Pozvánka 02.10.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2022 obce Borová

Čítajte viac »


Zámer obce 29.08.2022

Zámer obce Borová predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Aliatech s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 27.08.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 24.8.2022

Čítajte viac »


Pozvánka 17.08.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.08.2022 obce Borová

Čítajte viac »


Oznámenie 22.07.2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.

Čítajte viac »


Zápisnica 07.07.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 29.6.2022

Čítajte viac »


Pozvánka 22.06.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2022 obce Borová

Čítajte viac »


Informácia 20.06.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí, Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Čítajte viac »


Návrh 02.06.2022

Návrh - Záverečný účet obce Borová 2021

Čítajte viac »


Zámer obce 21.05.2022

Zámer obce Borová predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Štefan Groschmidt

Čítajte viac »


Zápisnica 21.05.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 10.5.2022

Čítajte viac »


Výpoveď 13.05.2022

Výpoveď zmluvy zo dňa 22.12.2021 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 10.05.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2022 obce Borová

Čítajte viac »


Oznámenie 29.04.2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára obce Borová.

Čítajte viac »


Zámer obce 25.04.2022

Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Rudolf Krajčovič

Čítajte viac »


Zmluva 25.04.2022

Zmluva o predaji pozemku zo dňa 25.04.2022 medzi obcou Borová a Vlastimil Bartošovič.

Čítajte viac »


Zmluva 21.03.2022

Zmluva o dodaní tovarov medzi obcou Borová a firmou NEVIA, SE zo dňa 21.03.2022

Čítajte viac »


Zápisnica 21.03.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 15.3.2022

Čítajte viac »


Zmluva 15.03.2022

Notárska zápisnica - Kúpna zmluva zo dňa 14.03.2022 medzi obcou Borová a Štefan Groschmidt.

Čítajte viac »


Pozvánka 10.03.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2022 obce Borová

Čítajte viac »
Wifi pre Teba